Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím používáním webu www.zmenazdravotnipojistovny.cz se zpracováváním osobních údajů jeho provozovatelem pro:

  • předání údaje zdravotní pojišťovně za účelem poskytnutí individuální nabídky bonusů a výhod a jejich čerpání.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně tří let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí údaje vložené prostřednictvím formuláře, tj. telefon či e-mailová adresa.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců, a dále prostřednictvím třetích subjektů - zdravotních pojišťoven. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně tří let ode dne jeho udělení.

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.